Adatvédelmi szabályzat

Ferge Balázs egyéni vállalkozó tulajdonában lévő https://seoklub.hu keresőoptimalizálással kapcsolatos tudásanyag rendelkezésre bocsájtását végzi a tanfolyamok megvásárlása esetén. Jelen szabályzat ezen weboldal adatkezelésére vonatkozik. Továbbá jelen szabályzat az irányadó minden olyan tevékenység során, amelyre Ferge Balázs egyéni vállalkozó jelen szabályzat alkalmazását írja elő.

Az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza Ferge Balázs egyéni vállalkozó adatkezelési elveit, adatkezelések körét, adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját.

A seoklub.hu honlap üzemeletetője Ferge Balázs egyéni vállalkozó. Adatkezelői tevékenységére vonatkozóan a szabályzat teljes tartalmát önmagára nézve kötelezőnek tekinti. A tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a mindenkori hatályos jogszabályi feltételeknek és követelményeknek, különösen az alábbiaknak:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Adatkezelő adatai
Ferge Balázs egyéni vállalkozó

Székhely: 7400 Kaposvár, Rippl- Rónai utca 4.
Adószám: 68088536-2-51
Nyilvántartási szám: 51206228

Ferge Balázs egyéni vállalkozó minden egyes szolgáltatása, tevékenysége tekintetében Egyedi Adatkezelési Ismertetőt alkalmaz, amely szolgáltatásonként tartalmazza a személyes adatok kezelésének körét, célját, időtartalmát, adatok kezelésének jogalapját. Az Egyedi Adatkezelési Ismertető jelen Adatvédelmi szabályzattal együttesen értelmezendő.

Az Adatvédelmi Szabályzat és Egyedi Adatkezelési Ismertető a Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képzi.

Ferge Balázs egyéni vállalkozó fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatát és Egyedi Adatkezelési Ismertetőt bármikor egyoldalúan módosítsa, az érintettek időben történő tájékoztatása mellett.

Jelen szabályzatban és Egyedi Adatkezelési Ismertetőben használt kifejezéseket “Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kell értelmezni.

2011. évi CXII. törvény 3. §. alapján az Adatvédelmi Szabályzat és Egyedi Adatkezelési Ismertető érintő kifejezések értelmezése:
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Az adatkezelés elvei
Ferge Balázs egyéni vállalkozó tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát és kiemelt fontosságúnak tekinti felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmét. Ferge Balázs egyéni vállalkozó az érintettek által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát és védelmét garantálja.

Ferge Balázs egyéni vállalkozó személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatban és Egyedi Adatkezelési Ismertetőben meghatározott célból, adatkezelési elvei betartásával, vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezel.

Ferge Balázs egyéni vállalkozó az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint, hogy az érintettet az Adatkezelési Szabályzat és Egyedi Adatkezelési Ismertetőben meghatározott ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés célja
Ferge Balázs egyéni vállalkozó adatkezelésének célja a szolgáltatások nyújtása, havi tagdíjas tananyagok értékesítése.

A szolgáltatások nyújtása és a klubtagság értékesítés során a személyes adatok kezelésének célja:

ügyfelekkel történő kapcsolattartás
a szolgáltatások igénybevételénél az ügyfelek azonosítása, többi ügyféltől való megkülönböztetése
tevékenységei fejlesztéséhez szükséges különböző statisztikák készítése
szolgáltatás részét képző rendszerüzenet küldés
marketing célú, közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó reklám tartalmú megkeresés
szolgáltatás, illetve termék megrendelés esetén szerződés megkötése, teljesítése, kézbesítése, díjak számlázása, fizetéssel kapcsolatos követelések érvényesítése
piackutatás, egyedi illetve akciós ajánlatok küldése, panaszkezelés
felhasználók által létrehozott tartalmak közzététele (hozzászólás, blog)
Egyedi Adatkezelési Ismertetőben megfogalmazott célok

Adatkezelés jogalapja
Ferge Balázs egyéni vállalkozó a személyes adatok kezelését az érintett hozzájárulásával, valamint törvényi feltételek teljesülése érdekében végzi. Az érintett a hozzájárulást a szolgáltatás igénybevételével adja meg, amelyek az alábbiak:
honlap látogatása, termék megrendelése, ingyenes szolgáltatások igénybevétele, blog illetve egyéb hozzászólások kezdeményezése, hírlevél feliratkozás, egyéb honlapon igénybe vehető szolgáltatások.

A 16. évét be nem töltött kiskorú, vagy a cselekvőképtelen érintett nevében törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A 16. életévét betöltött kiskorú törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül önállóan adtat hozzájárulást.

Kezelt adatokkal kapcsolatos általános rendelkezések
A megadott személyes adatok pontosságáért és hitelességéért kizárólag az érintett tartozik felelősséggel.

Ferge Balázs egyéni vállalkozó által nyújtott szolgáltatások és értékesítendő klubtagság kizárólag regisztráció után vehetőek igénybe.

Ferge Balázs egyéni vállalkozó szolgáltatásai során a látogatói élmény fokozása érdekében cookie-kat helyezhet el. A weboldalak üzemeltetői cookie-kat elsősorban a visszatérő felhasználók azonosítására használják.

Ferge Balázs egyéni vállalkozó szolgáltatásai és a klubtagság fejlesztése érdekében és statisztikák készítése céljából rögzíti a látogatók konverziós eseményeit, technikai adatait.

Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartamát az Egyedi Adatkezelési Ismertető tartalmazza.

Az adatkezelés megszűnhet az érintett törlési kezdeményezése által, a Felhasználási Feltételek megsértése esetén, valamint bírósági, hatósági adattörlési kezdeményezés esetén.

Az Egyedi Adatkezelési Ismertetőben nem szabályozott esetekben Ferge Balázs egyéni vállalkozó az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a személyes adatokat eseti reklám tartalmú, akciós ajánlatokat tartalmazó, kizárólag üzletszerzési célú megkeresések céljából. A szolgáltatások igénybevételének megszüntetése, valamint bizonyos szolgáltatások és termékek megszűnése nem vonatkozik a reklám tartalmú, üzletszerzési célú megkeresések hozzájárulásának megszűnésére. Ferge Balázs egyéni vállalkozó lehetőséget biztosít minden ilyen jellegű megkeresések esetében a hozzájárulás visszavonására.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett kérelmezheti a https://seoklub.hu/kapcsolat/ oldalon található elérhetőségeken személyes adatainak módosítását, törlését, zárolását. Ezen elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Ferge Balázs egyéni vállalkozó az érintett kérelmére tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatok köréről. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, maximum 30 napon belül érintett részére írásban megküldi a kérelemre vonatkozó tájékoztatást.

Ferge Balázs egyéni vállalkozó a törvény szerint szabályozott jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét biztosítja az érintettek számára, feltétele az érintett személyazonosságának, valamint az érintett adattal való kapcsolatának hiteles igazolása.

A személyes adatok kezelésének jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez, illetve a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat, jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Egyedi Adatkezelési Ismertető
A honlap látogatóinak adatai
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés célja: komplex webanalitika alapján statisztikák készítése a marketing tevékenység eredményességének mérése, valamint termékek szolgáltatások fejlesztése érdekében.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, oldalak látogatottsága, felhasználók technológiai háttere (operációs rendszer, böngésző).
Google Analytics professzionális web-statisztikát készítő eszközt használja a honlap. Az adatok kezeléséről bővebb információt a www.google-analytics.com oldalon olvashat.
Hírlevél, Ingyenes tanulmányok igénylése
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1);(5) pontja szerint
Adatkezelés célja: felhasználóval kapcsolattartás, elektronikus úton (email) történő hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, akciós ajánlatú megkeresések
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email-cím, regisztráció időpontja, IP cím
Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatkezelés nyilvántartási száma:

Hozzászólás blog bejegyezésekhez
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés célja: blog bejegyzésekhez történő hozzászólás feltételeinek megteremtése
A kezelt adatok köre: email cím, név, felhasználó honlapjának címe, dátum, IP cím, hozzászólás szövege
Nyilvánosságra hozatal: felhasználó hozzászólásával hozzájárul, nevének, hozzászólása szövegének és a hozzászólás időpontjának bárki számára hozzáférhetővé tételéhez, nyilvánosságra hozatalához
Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A https://seoklub.hu/ honlap kapcsolat
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ kérésre tájékoztatás küldés
A kezelt adatok köre: email cím, név, felhasználó honlapjának címe, dátum, IP cím, üzenet szövege, érdeklődő által megadott egyéb adatok.
Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Fizetett szolgáltatások, termékek megrendelése
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §. (1)-(4). bekezdése szerint
Adatkezelés célja: a szolgáltatások igénybevételénél, termékek megrendelésénél az ügyfelek azonosítása, többi ügyféltől való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződés megkötése, teljesítése, kézbesítése, díjak számlázása, fizetéssel kapcsolatos követelések érvényesítése, marketing célú, közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó reklám tartalmú megkeresés, piackutatás, egyedi illetve akciós ajánlatok küldése, panaszkezelés
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég neve és címe, számlázási cím, adószám, kapcsolattartó telefonszáma, e-mail cím, honlap címe, adatszolgáltatás időpontja, IP cím.
Külső szolgáltatók tevékenysége

Levél küldést biztosító külső szolgáltató
A levélküldést külső szolgáltató végzi. A rendelkezésükre bocsátott személyes adatok: név, email cím, amelyet saját adatvédelmi irányelveik alapján kezelnek.

Fizetést biztosító külső szolgáltatók

A fizetett szolgáltatások és termékek ellenértékének kifizetésének lebonyolításához külső szolgáltató igénybevétele szükséges. A rendelkezésükre bocsátott személyes adatok: név, cím, e-mail cím, adószám, amelyet saját adatvédelmi irányelveik alapján kezelnek.

OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)

Webtárhely szolgáltató
Honlap technikai üzemeltetése érdekében igénybe vett szolgáltatás.

 

Adattovábbítási nyilatkozat

Kereskedő cégneve: Ferge Balázs E.V.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Rippl- Rónai utca 4.
Fizetési Elfogadóhely webcíme: https://seoklub.hu/
Kereskedő által továbbított adatok megnevezése: név, email cím, számlázási cím.
Magyar nyelvű nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a Ferge Balázs E.V., 7400 Kaposvár, Rippl- Rónai utca 4. adatkezelő által a 
https://seoklub.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint
adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
név, email cím, számlázási adatok.
Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff  

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja, valamint kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve. Ezen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartás kódexre nem utal.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Ferge Balázs egyéni vállalkozó által működtetett https://seoklub.hu honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF a https://seoklub.hu honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed.

1. Általános információk, szerződés létrejötte
1.1 A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), Ferge Balázs egyéni vállalkozó (7400 Kaposvár, Rippl- Rónai utca 4., adószám: 68088536-2-51) (a továbbiakban: Szolgáltató) és
megrendelő illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (továbbiakban: Ügyfél)

1.2 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet https://seoklub.hu honlapon keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre. A https://seoklub.hu honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat és vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.3 A https://seoklub.hu honlapon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton a honlapon elhelyezett Megrendelő, illetve Igénylő űrlap kitöltésével lehetséges.

1.4 A tanfolyam megvásárlására irányuló Megrendelő űrlap elküldésével Szolgáltató és Ügyfél között automatikusan szerződés jön létre. A magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató iktat és szerződés kötéstől számított 5 évig megőrzi.

1.5 Az Ügyfél a Megrendelő és Igénylő lap elküldésével elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.6 A https://seoklub.hu honlapon megvásárolható tanfolyamok megvásárlása regisztrációhoz és vásárláshoz kötött. Ennek igénybevételéhez regisztráció szükséges, amelyre az ÁSZF-ben leírtak alapján bárki jogosult. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata alapján kezeli.

1.7 A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén ügyfélszolgálat áll az Ügyfelek rendelkezésére:

Telefonos ügyfélszolgálat:
Munkanapokon 09.00-től 11.00-ig, 13.00-tól 16.00-ig

Telefonszám: +36 30 699 38 15
E-mail: feba0109@gmail.com

1.8 Az Ügyfél jogai és kötelezettségei: Az Ügyfelet a tanfolyam vagy tanfolyamok megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét a banki felületen történő fizetés alapján teljesíti. A szolgáltatás ellenértékének összegét Ügyfél átutalásos, vagy banki befizetési mód szerint a díjbekérőn feltüntetett határidőig köteles megfizetni. Az összeg bankszámlán történő jóváírást követően számla kerül kiállításra, amelyet postai úton, vagy elektronikus úton e-számla formában Szolgáltató megküld Ügyfél részére. A szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért, a díjak megfizetéséért teljes mértékben Ügyfél a felelős.

1.9 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

a) A Szolgáltató felelőssége a tabfolyamok zárt oktatói online felületen lévő biztosítása azoknak, akik megvásároltak egy vagy több tanfolyamot. Ennek keretében a megvásárolt tananyagok, amik videó és írásos formában kerülnek az Ügyfél részére biztosításra. A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által rosszul értelmezett információkból, egyéb Ügyfél általi hiányosságokból, valamint a tananyagok során átadott információk alapján rosszul elvégzett feladatokból eredő hibákért és következményekért.

b) A Szolgáltató felelőssége a SEO Klub esetében a legjobb tudása szerint a tananyagok elkészítése és biztosítása a meghatározott díj ellenében. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a legfrissebb hírekről és eseményekről informálódjon és ezekről adatokat, információkat a Klub tagjaival megosszon.

2. Regisztráció
2.1 Az elérhető Űrlapmező és Megrendelő űrlap kitöltésével, a havi tagdíj befizetése után a SEO Klubba történő felvétel megtörténik. A feliratkozási űrlapon Ügyfélnek vezetéknév és keresztnév, email-cím megadása szükséges.

2.2 Az Ügyfél a https://seoklub.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmát megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

2.3 Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. Az Ügyfél adatait módosíthatja a hírlevél adatmódosítási linkre kattintva. A regisztrált adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

3. Termékek, szolgáltatások
3.1 A https://seoklub.hu honlap online elérhető oktatóanyagokat értékesít. A szolgáltatás tartalmaz: oktató videókat SEO témában. Az elkészített videók alapján Ügyfél önállóan el tudja végezni honlapja optimalizálási teendőit.

3.2 A keresőoptimalizálási teendőket kizárólag Ügyfél végzi, ezért a hibásan elvégzett feladatokért, valamint ebből adódó egyéb hibákért Szolgáltatót semmilyen jellegű felellőség nem terheli.

3.3 A SEO Klubban szereplő tanfolyam megvásárlása kizárólag a honlapon elhelyezett Megrendelő, illetve Igénylő űrlapjának kitöltésével lehetséges.

3.5 A termékek árai nettó árak. Ferge Balázs egyéni vállalkozó adóköteles számlát állít ki, tehát áfát számol fel, de ezt feltüntetni a weboldalon több helyen is. Tájékoztatja Ügyfelet erről.

3.6 A megrendelt klubtagságot Szolgáltató elektronikus úton teljesíti Ügyfél részére, ezért szállítási díj nem kerül felszámításra.

3.7 A weboldalon szereplő képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

4. Rendelési információk
4.1 A vásárlás a https://seoklub.hu honlapon a Megrendelő, illetve Igénylő űrlap kitöltésével lehetséges. A megrendelését követően Szolgáltató a rendelésről visszaigazoló e-mailt küld Ügyfél részére. A megrendelést követően Ügyfélszolgálat 1 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot Ügyféllel a részletek egyeztetése végett. Ez követően a rendelt termék ellenértékének kiegyenlítéséhez szükséges díjbekérő kerül elküldésre Ügyfél e-mail címére. Az ellenértékről Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően Szolgáltató számlát állít ki és postáz Ügyfél címére.

4.2 Általános teljesítési határidő banki átutalás, illetve bankszámlára történő befizetés esetén a pénz jóváírását követő 7 munkanapon belül. Az általános teljesítési határidőtől való eltérés esetén Szolgáltató e-mail formában értesíti Ügyfelet az egyedi teljesítés idejéről.

4.3 Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A szolgáltatás vételárának kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

5. Rendelés menete
5.1 Töltse ki pontosan a Megrendelő, vagy Igénylő űrlapot. Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján készül el és kerül számlázásra a termék.

5.2 Fizetési mód kiválasztása (ha az adott megrendelési, igénylő űrlapnál ez lehetséges)

5.3 A “Megrendelés” gombra kattintva küldje el a megrendelését, igénylését.

5.4 E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

6. A megrendelt tanfolyamok díjának fizetési módja
A megrendelt terméket e-mail-ben megküldött díjbekérő alapján kizárólag banki átutalással, vagy bankszámlára történő befizetéssel egyenlíthető ki. Az összeg bankszámlára megérkezését követően kiállított számlát Szolgáltató postai úton küldi meg Ügyfél címére.

7. Garancia
Szolgáltató időgaranciát vállal termékeire. A meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a vételár 50%-át visszatéríti Ügyfél részére. Az időgarancia érvényesítésének feltétele az Ügyfél személyazonosságának, valamint az adattal való kapcsolatának hiteles igazolása, valamint vásárlást igazoló bizonylat bemutatása.

8. Elállás joga
A https://seoklub.hu honlapon aktuális információkat tartalmazó videó tanfolyamok kerülnek értékesítésre. Amennyiben Ügyfél felkívánja mondani előfizetését, bármikor megteheti kötelezettségektől mentesen.

9. Hírlevél feliratkozás
A https://seoklub.hu honlapon lehetőség van hírlevél igénylésre. Amennyiben Ügyfél tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, valamint akciós ajánlatokat tartalmazó megkereséseket szeretne igényelni a feliratkozási űrlapokon jelezheti igényét. A feliratkozás gombra kattintva Ügyfél elfogadja, hogy Szolgáltató hírlevelet küldjön részére. A hírlevél feliratkozás bármikor törölhető a levélben megtalálható leiratkozás linkre kattintva, valamint Ügyfél adati módosíthatóak ugyancsak a levélben található módosító linkre kattintva.

10. Hozzászólás, vélemény írása
A https://seoklub.hu honlapon megjelenő blog bejegyzésekhez való hozzászóláshoz nem szükséges regisztráció. A látogatónak a nevét és e-mail címét kell megadnia, a nevét Szolgáltató nyilvánosságra hozza, ezért csak abban az esetben írjon véleményt, ha ezt elfogadja. A közzététel számára megadott név és e-mail cím valódiságáért, valamint a hozzászólás szövegének tartalmáért Szolgáltató nem felelős. Szolgáltató fenntartja magának a jogot olyan hozzászólások eltávolítására, amelyek trágár jellegűek, valamint mások jogait sérti vagy nem tartozik az adott weboldal témájához.